KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Rekonstrukce mostů na vodních cestách

Rekonstrukce mostů na vodních cestách

Publikováno: 31.8.2009
Rubrika: Zajímavosti

Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných nákladů (labská vodní cesta), resp. osobní přepravu moderním lodním parkem (vltavská vodní cesta).

Zvýšení podjezdné výšky na 5,25 m, výhledově až na 7,0 m, umožňuje lodím dopravu kontejnerů ve dvou až třech vrstvách místo jedné. Rekonstrukce mostů je součástí komplexního investičního záměru Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice. V jeho rámci byla nedávno dokončena například rekonstrukce železničního mostu v Nymburce, mostu v Poděbradech a byla zahájena i přestavba mostu v Kolíně.

Rovněž na vltavské vodní cestě mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou je nutno odstranit limitující podjezd pod historickým mostem v Týně nad Vltavou (ze stávající hodnoty 3,0 m na požadovaných 5,25 m) a zřídit pohyblivý most přes vjezd do ochranného přístavu v Českém Vrbném.

SILNIČNÍ MOST V PODĚBRADECH
Železobetonová nosná konstrukce přemostění Labe z roku 1954 s podjezdnou výškou jen 3,90 m byla odstraněna a nahrazena novou ocelovou ortotropní konstrukcí se spodní mostovkou a stlačenou konstrukční výškou. Tento návrhový parametr společně s úpravou nivelety umožnil dosáhnout požadované hodnoty podjezdné výšky 7,0 m.

Dle požadavku majitele mostu bylo nutno ze stávajícího přemostění přesunout veškeré inženýrské sítě do šesti kusů podvrtů pode dnem Labe. Na mostě zůstalo pouze veřejné osvětlení, městský rozhlas a osvětlení plavebních znaků. Délka rekonstrukce mostu byla limitována povolenou dopravní uzávěrou komunikace v trvání pouze pět měsíců. Práce na demolici starého mostu byly zahájeny 2. ledna 2008. Nový most byl otevřen 29. května 2008.

ŽELEZNIČNÍ MOST V KOLÍNĚ
Dvoukolejný železniční most z počátku minulého století převádí trať Kolín – Nymburk přes řeku Labe v blízkosti žst. Kolín a městské elektrárny. Jeho plavební výška je 4,30 m. Most bude po polovinách snesen (aby byl vždy zachován provoz po jedné traťové koleji) a nahrazen dvěma jednokolejnými mosty s podjezdnou výškou 5,25 m. Mosty jsou navrženy jako příhradové s dolní mostovkou, otevřeného příčného řezu.

Opěry a pilíře budou zřízeny nové s obkladem kamenným zdivem. Pro budoucí splnění podjezdné výšky 7,0 m je jedno pole navrženo jako zdvižné. Na spodní stavbě i na nosné konstrukci budou zřízeny takové úpravy, které umožní osazení zdvižných mechanizmů včetně zabezpečení a signalizace zdvihu. Jedná se o první realizaci výhledově pohyblivého mostu drah. V červnu letošního roku bylo předáno staveniště. Dokončení rekonstrukce celého přemostění je dle harmonogramu předpokládáno do konce roku 2010.

MOST V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Stávající mostní konstrukce z roku 1892 s podjezdnou výškou jen 3,0 m, technická památka v péči Památkového ústavu v Českých Budějovicích, bude přemístěna do nové lokality na území města. Nový most převede na rozdíl od stávající konstrukce kromě pěší a cyklistické dopravy i lehkou místní silniční dopravu do hmotnosti vozidla 3,5 t. Současně s rekonstrukcí mostu budou upravena obě předmostí. Nový ocelový most je navržen o třech polích rozpětí 37 + 48 + 37 m. Celková délka nosné konstrukce je 123 m. Stavební výška mostu je 0,7 m. Příčné uspořádání je navrženo vlevo pro dva pěší pruhy, dva cyklistické – celkově 4,0 m, vše na dřevěné dubové mostovce s nulovým příčným spádem. Na pravé straně je navržena ocelová ortotropní mostovka s šikmými příčníky tvaru obráceného T s kruhovým průběhem spodního pasu. Opěry a pilíře jsou železobetonové, plošně založené a obložené žulovým zdivem.

MOST PŘES VJEZD DO OCHRANNÉHO PŘÍSTAVU V ČESKÉM VRBNÉM
Součástí akce „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká n/Vlt.“ bude i nový jednostranně sklopný vahadlový most přes vjezdový objekt ochranného přístavu. Nosná konstrukce je navržena ocelová ortotropní o délce 10,70 m, s dvojicí hlavních nosníků, vyztuženou systémem podélných a příčných výztuh. Celková šířka mostu je 5,2 m, stavební výška 0,6 m.

Na opěře O1 se nacházejí ocelové konstrukce pylonů tvořené komorovým nosníkem. Na pylonech je v čepové objímce uložena konstrukce vahadla. Delší část vahadla nad mostní konstrukcí slouží k zavěšení ocelových táhel, směrem od mostu je na kratší části vahadla zavěšeno železobetonové protizávaží.

Na úložném prahu opěry O1 je osazena dvojice hydraulických válců napojených na mostní konstrukci, které zajišťují sklápění mostu. Otáčení se odehrává kolem centrálního čepu, připevněného k opěře. Otevírání a zavírání je řízeno jednak dálkově z velína plavební komory, jednak je u pylonu osazen ovládací pult, který umožní ovládání s přímou viditelností na most. Pohyb je řízen elektronicky s pomocí snímače pohybu na válcích. Na předpolí jsou rovněž osazeny dvě kamery, nastavené tak aby byla zajištěna viditelnost na most i předpolí. Před opěrami jsou osazeny elektricky ovládané závory a semafory.

HLAVNÍ UČASTNÍCI REKONSTRUKCE MOSTŮ:
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant mostů: VPÚ DECO PRAHA a. s.
Zhotovitel:
Most Poděbrady – EUROVIA CS, a. s., závod Řevnice
Most Kolín – Viamont DSP a. s., EUROVIA CS, a. s., EDS HOLDING a. s.
Financování z rozpočtu SFDI a fondů EU prostřednictvím Operačních programů Infrastruktura a Doprava

Reconstruction of bridges on waterways
Insufficient under-bridge height of the existing bridges limits the utility of waterways for transportations of containers and excessive-sized cargo (the Elbe waterway), or personal transportation using the modern ship fleet (the Vltava waterway). Increasing the under-bridge height to 5.25 m, perspectively up to 7.0 m, enables the ship transportation of containers in two or three layers instead of just one. The bridge reconstruction is a part of complex investment intent of Providing of Under-bridge Heights of 5.25 m into the port in Pardubice. As a part thereof, there has recently been completed, e.g. reconstruction of a railway bridge in Nymburk, a bridge in Poděbrady, and a reconstruction of a bridge in Kolín has been commenced, as well. Also, on the Vltava waterway between České Budějovice and Týn nad Vltavou it is necessary to remove limiting underpass under the historical bridge in Týn nad Vltavou (from the existing value of 3.0 m to the required 5.25 m) and construct a traversing bridge over the entrance into the protection port in České Vrbné.

Tento článek byl publikován v časopise Silnice Železnice č. 3/2009.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Poděbrady – původní most z roku 1954, podjezdná výška 3,90 mPoděbrady – nový most z roku 2008, podjezdná výška 7,0 mKolín – stávající most, podjezdná výška 4,30 mKolín – vizualizace nového mostu, podjezdná výška 5,25 m, zdvižné pole 7,0 mTýn nad Vltavou – stávající most z roku 1892, podjezdná výška 3,0 mTýn nad Vltavou – model nového mostu, podjezdná výška 5,25 mČeské Vrbné – vizualizace přemostění vjezdového objektu – uzavřená a otevřená polohaČeské Vrbné – vizualizace přemostění vjezdového objektu – uzavřená a otevřená poloha

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Brněnská údolní nádrž - aerace (71x)
Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stab...
Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do fináleRekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále (67x)
Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení b...
Posouzení vlivu odtokových poměrů na výstavbu v Rašovicích (58x)
Posuzovaná lokalita se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov a spadá pod katastrální území Rašovice (viz Obr. 1...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do fináleRekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále (5 b.)
Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení b...
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže (5 b.)
Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu min...
Rekonstrukce mostů na vodních cestáchRekonstrukce mostů na vodních cestách (5 b.)
Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných...

NEJdiskutovanější související články

Brněnská údolní nádrž - aerace (1x)
Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stab...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google