KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Publikováno: 28.11.2019
Rubrika: Vodní toky, Vodní nádrže

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provozem akumulačních nádrží, použita me­todika, která využívá základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologic­kého režimu. Příspěvek si klade za cíl tuto metodiku představit a poukázat na její úskalí, zejména u nádrží a vodohospodářských soustav, kde dochází k významným převodům vody do jiného povodí.

Klíčová slova:akumulační nádrže; ovlivnění průtokového režimu; vodní dílo; Švihov.

Provozem velkých vodních nádrží s akumulačním (zásobním) prostorem dochází k ovlivnění hydrologického režimu řady vodních toků. K vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku vybranými druhy nakládání s vodami, byla připravena metodika, jejíž vznik byl iniciován pří­pravami nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení mini­málního zůstatkového průtoku. Ačkoli tato metodika nabízí poměrně snadné a rychlé vyhod­nocení nadlepšovacího efektu nádrží, svým rozsahem neposti­huje případy ovlivnění vodních toků nádržemi s významným převodem vody do povodí jiného vodního toku. 

Metodika

Metodika určení významně ovlivněných úseků vodních toků je založena na jednoduché aproximační metodě. Zahrnuje základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologického režimu. Naopak zanedbá­vá variabilitu ovlivnění hydrologického režimu toků z hlediska dlouhodobého i z hlediska sezónního, a další podrobnější as­pekty. Metodika zahrnuje nejen vyhodnocení vlivu vodních děl sloužících k akumulaci povrchových vod na hydrologický režim vodních toků, ale také případné posouzení vlivu nakládání s po­vrchovou vodou. Primárně je vyhodnocován vliv akumulačních nádrží. Za předpokladu, že není prokázán vliv akumulace, lze při­stoupit k vyhodnocení ovlivnění vlivem nakládání. Tento příspě­vek se zabývá pouze částí metodiky týkající se vlivu akumulace na hydrologický režim vodních toků.

Připravované nařízení vlády o způsobu a kritériích stanove­ní minimálního zůstatkového průtoku využívá jako podkladů hydrologických dat m-denních průtoků z katastru Českého hyd­rometeorologického ústavu za období 1980–2010. Po většinu to­hoto období byla již v provozu většina stávajících akumulačních kapacit povrchových vod na tocích, tedy průtoky z tohoto histo­rického období jsou již ovlivněny jejich provozem, a to ať už se jedná o nadlepšení, nebo o ochuzení určitých úseků toků.

Správci akumulačních nádrží se snažili prosadit, aby byly mini­mální zůstatkové průtoky v profilech na tocích, ovlivněných pro­vozem akumulačních nádrží, posuzovány jinak, než profily, kde k tak značnému ovlivnění průtoků nedochází. A to zejména pro­to, že nadlepšovací efekt nádrží je nejvíce patrný během vodních deficitů, tedy se nejvíce projevuje právě na statistických agregá­tech, charakterizujících ty nejnižší průtoky. A tyto hodnoty jsou právě směrodatné pro určení minimálních zůstatkových průtoků.

Metodika se snaží určit, jakou délku toku směrem po proudu dosahuje vliv nadlepšení. V podstatě stanovuje, že je-li zásobní prostor vodního díla alespoň třemi procenty průměrného roční­ho proteklého množství daným profilem, je tok od vodního díla až po tento profil provozem vodního díla ovlivněn.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23. - 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obrázek 1. Schéma převodu vody z VD Švihov (Želivka)Graf 1. VD Švihov (Želivka) – průběh hladiny, přítoku, odtoku a odběru – 2018Graf 2. VD Švihov (Želivka) – vyhodnocení přítoku do nádrže – 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže HrabišínPovodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Hrabišín (118x)
Povodí Moravy, s. p. v polovině roku 2020 dokončila rekonstrukci a těžbu sedimentů z vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku....
Vodní nádrž Boskovice splňuje nejpřísnější požadavkyVodní nádrž Boskovice splňuje nejpřísnější požadavky (108x)
Povodí Moravy, s. p. dokončilo v polovině roku 2020 rekonstrukci vodní nádrže Boskovice. Nádrž prošla úpravami a moderni...
Koncepční příprava vodního díla VlachoviceKoncepční příprava vodního díla Vlachovice (93x)
Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se s...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google