KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní nádrže    Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Publikováno: 13.1.2020
Rubrika: Vodní nádrže

Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekti­vitu několika typů opatření v povodí. Výpočet je podkladem pro návrh Listu opatření typu B pro plány dílčích povodí. Bilance pro VN Vír a VN Brno byla provedena modelem WaTEM/SEDEM. Výpočet zahrnoval průzkum povodí a šetření mezi hospodařící­mi subjekty pro zajištění aktuálních osevních postupů i způsobů hospodaření v povodí. Scénáře ochranných opatření spočívaly v (a) simulaci záchyt­ných travních pasů podél vodních toků a v drahách soustředě­ného odtoku, (b) doplnění pasů o zatravnění celých pozemků s průměrným sklonem přesahujícím 15 %, (c) doplnění pasů o vrstevnicové přerušující pásy na sklonech přesahujících 15 %. Model určuje rovněž zachycení v trase a tedy výsledný význam dílčích povodí pro cílovou nádrž. Pro VN Brno jsou z tohoto hlediska nejkritičtějšími – povodí Veverky, povodí Lubě, povodí Besánku. Pro povodí VN Vír jsou jimi – povodí Fryštávky, Telec­kého potoka a potoky přímo ústící do VN Vír. 

Klíčová slova: VN Brno; VN Vír; eroze půdy, transport sedimen­tu, WaTEM/SEDEM. 

Erozní událost s transportem do vodního toku monitorovaná v povodí v roce 2018

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prv­kem v krajině. Při zanášení sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního úče­lu je vždy velmi nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné.

Zájmové území povodí vodní nádrže Brno s rozlohou 1 586 km2 je dle CORINE databáze zastoupeno z 31 % ornou půdou, 36 % le­sem, 20 % travním porostem. Téměř 44 % celého území je v registru LPIS (registr zemědělských pozemků podle MZe), z čehož orná půda je zastoupena přibližně 457 km2. Celkově se na území nachází 374 vodních nádrží. Délka vodních toků je více jak 2 000 km. Hustota zalidnění je přibližně 128 osob na km2, tedy cca 200 tisíc obyvatel.

Vzhledem k zastoupení orné půdy, topografii i hustotě vod­ních toků a jejich častého přímého kontaktu s povrchovým odto­kem ze zemědělských pozemků je celé povodí zdrojem erozních splavenin (viz. obrázek 1), které výrazně dotují říční síť i nádrže na tocích (zejména VN Brno a VN Vír). Tento stav se týká nejen samotných splavenin formou nerozpuštěných látek, ale také dal­ších vázaných látek. Z těch, které přímo přispívají k eutrofním procesům, je nejvýznamnějším fosfor ve všech formách.

Cílem práce v předkládané studii je navrhnout možné scénáře opatření proti vodní erozi a transportu splavenin a posoudit efek­tivitu navržených scénářů. A to nejen z hlediska omezení erozní­ho smyvu na pozemcích v povodí, ale zejména z pohledu snížení zátěže cílových vodních útvarů VN Brno a VN Vír. Navrženy byly čtyři scénáře.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23. - 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Autor:
Josef Krása, Miroslav Bauer, Barbora Jáchymová, Jan Devátý, Tomáš Dostál

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Erozní událost s transportem do vodního toku monitorovaná v povodí v roce 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže HrabišínPovodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Hrabišín (119x)
Povodí Moravy, s. p. v polovině roku 2020 dokončila rekonstrukci a těžbu sedimentů z vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku....
Vodní nádrž Boskovice splňuje nejpřísnější požadavkyVodní nádrž Boskovice splňuje nejpřísnější požadavky (109x)
Povodí Moravy, s. p. dokončilo v polovině roku 2020 rekonstrukci vodní nádrže Boskovice. Nádrž prošla úpravami a moderni...
Koncepční příprava vodního díla VlachoviceKoncepční příprava vodního díla Vlachovice (93x)
Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se s...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google