KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Publikováno: 28.11.2019
Rubrika: ČOV

V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realizace a funkce čistírny.

HISTORIE

Již více než před 40 lety byla připravena realizace NČOV (Nová ústřední čistírna odpadních vod) pro Prahu nedaleko Mělníka v lokalitě Hostín. Politickými a hospodářskými změnami se projekt neuskutečnil, byla však realizována shybka pod Vltavou, kterou se měly odvádět veškeré odpadní vody směrem na NČOV a dále tunelem do Hostína.

Až povodně, které v roce 2002 doslova „spláchly“ zahrádky na Císařském ostrově, umožnily připravit nové řešení rozšíření a modernizaci ÚČOV.

Příprava projektu začala v roce 2004, výběr zhotovitele proběhl v roce 2011 a teprve na konci roku 2015 mohlo vítězné Sdružení ÚČOV Praha, ve složení SMP CZ (vedoucí sdružení), HOCHTIEF CZ, Suez International a WTE Wassertechnik, zahájit stavbu Nové vodní linky (NVL).

Dne 18. září 2018 byla stavba dokončena a následující den byl slavnostně zahájen zkušební provoz, který je stále ještě povinností Sdružení ÚČOV Praha. Celková doba potřebná pro přípravu a realizaci projektu byla 15 let, z toho necelé tři roky byla doba potřebná pro vlastní výstavbu.

KONCEPCE

Projekt NVL řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čistírny odpadních vod s chemickým srážením fosforu tak, aby bylo možné splnit emisní limity nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti. Její zakrytí umožňuje plnou integraci objektu do okolního prostředí Trojské kotliny. Biologický proces odstraňování dusíku je založen na třístupňové kaskádě nitrifikace a denitrifikace s bioaugmentací. Stavba NVL je situována na Císařském ostrově v Praze 6 – Bubenči, kde po dokončení zkušebního provozu zde bude veřejný prostor.

Základní koncepce realizovaného řešení byla schválena po povodních v roce 2002, resp. v roce 2004. Koncepce zahrnuje:

 • Společnou Hlavní čerpací stanici surových odpadních vod pro obě vodní linky. Poměr rozdělení splaškové odpadní vody, přitékající na obě vodní linky, bude měnitelný (základní rozdělení cca 50:50).
 • Zabezpečení optimalizace nátokových labyrintů stokové sítě na Císařský ostrov.
 • Zachování stávající linky ÚČOV, která bude rekonstruována (aktuálně v přípravě) s cílem minimalizace investičních nákladů na její rekonstrukci.
 • Realizace nové vodní linky jako součást budoucí kapacity celé rekonstruované ÚČOV.
 • Dosažení požadované kvality odtoku na obou vodních linkách samostatně.
 • Zachování stávajícího způsobu anaerobní stabilizace kalů, který bude vhodným způsobem zkapacitněn a upraven na aktuální legislativní podmínky.

Stávající kalové hospodářství na ÚČOV bude zpracovávat kal z obou vodních linek, vyprodukovaný fugát z odvodňování vyhnilého kalu bude možné čistit na obou vodních linkách. Kalová koncovka (finální využití kalů) bude výhledově řešena mimo Císařský ostrov. Součástí záměru jsou také tzv. Kompenzační opatření (uzávěr plavebního kanálu, odstranění staré mezideponie, vykácení části zeleně). Stavba NVL je plně integrována do okolního prostředí se zeleným pokryvem a cyklostezkou.

ZAHÁJENÍ, REALIZACE

Projekt nazvaný jako Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově začal realizací etapy 0001 – Nová vodní linka, která po dokončení výstavby v září 2018 převzala od počátku roku 2019 více jak 50 % celkové kapacity (800 tisíc EO – ekvivalentních obyvatel) čištění odpadních vod v Praze. Zároveň byla realizována Hlavní čerpací stanice. Rekonstrukce stávající ÚČOV se předpokládá zahájit v roce 2021.

Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu a jeho jednotlivých technologických celků přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé je uplatnění kontejnmentu biologické linky, kdy za povodní je hermeticky celý objekt uzavřen a zaplaven. Celá stavba NVL je chráněna proti povodňovým stavům na úrovni povodně roku 2002.

Stavba NVL byla prováděna na základě smluvních podmínek Yellow book of FIDIC tzv. Žluté knihy, tedy „vyprojektuj, postav a provozuj“ DESIGN, BUILD AND OPERATE.

SOUČASNÝ STAV

Při maximálním nasazení se na realizaci stavby NVL podílelo až 800 dělníků, techniků a projektantů. Po náběhu a zapracování technologie byla zahájena fáze zkušebního provozu, která potrvá do konce roku 2019. V současnosti během zkušebního provozu je zde na NVL okolo 70 provozních pracovníků a dalších techniků Sdružení ÚČOV Praha. Pro Sdružení ÚČOV Praha provozuje NVL společnost Pražské vodovody a kanalizace pod dohledem technologů Sdružení ÚČOV Praha. Pracovníci Sdružení ÚČOV Praha řeší případné vznikající problémy za provozu a připravují tak NVL k definitivnímu předání zákazníkovi.

V současnosti se do NVL čerpá měsíčně průměrně 5 000 000 m3 odpadních vod z Hlavní čerpací stanice. Stav přitékající odpadní vody se průběžně odebírá a kontroluje, zda nepřekračuje maximální koncentrace znečištění odpadních vod přiváděných na NVL ve vybraných parametrech. Podíl NVL z odtoku celkové ÚČOV je v průměru 56 % a kvalita odtoku ze vzorků z automatického vzorkovače splňuje požadované hodnoty. Kaly vznikající na NVL v průměrném množství cca 25 000 m3/měsíc jsou čerpány do kalového hospodářství, které je společné a je umístěno na stávající ÚČOV (SVL).

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

V průběhu zkušebního provozu probíhají práce na optimalizaci provozních parametrů, ověřuje se provozní náročnost a spotřeba elektrické energie a chemikálií. Zároveň probíhají průběžně servisní práce a také opravy k zajištění bezproblémového provozu. Minimálně 2× ročně probíhají zkušební instalace systému protipovodňového hrazení v celém objektu NVL a zkoušky funkce drenážního systému. To vše se děje pod přísným dohledem Správce stavby z Pražské vodohospodářské společnosti, která zastupuje investora, Odbor investiční Hlavního města Prahy.

Poznatky z průběhu zkušebního provozu a z realizace tak velké stavby, provedené Sdružením ÚČOV Praha, budou shrnuty ve vyhodnocení zkušebního provozu a zapracovány do definitivního provozního řádu a získané zkušenosti předány k využití. Již v průběhu zkušebního provozu navštívily provoz NVL desítky exkurzí a delegací, neboť originální řešení NVL poutá pozornost odborné veřejnosti celého světa.

Poznámky na závěr

Investice do stavby NVL dosáhla hodnoty zhruba 6,3 miliardy korun, je největší investicí a nejrozsáhlejším projektem hlavního města Prahy za posledních pět let. Praze zajistí odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na kvalitu odtoku a zároveň přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nejen v okolí Císařského ostrova.

Během necelých tří let se ze stavby odvezlo přes 380 000 m3 zeminy, uložilo přes 190 000 m3 betonu a 18 000 tun armatury a na zpětné zásypy se použilo 180 000 m3 zeminy. NVL je ojedinělým projektem podzemní zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreační areál.

V jednu chvíli (11/2016) se na stavbě nacházelo až 18 věžových jeřábů. Stavba NVL byla vyprojektovaná s pomocí technologií 3D a BIM.

Zásadní ale je to, že tak rozsáhlé dílo bylo provedeno ve smluvním termínu a výstavba proběhla „potichu“ téměř bez zájmu médií a veřejnosti.

Díky Nové vodní lince pak bude zajištěn požadovaný stupeň čištění odpadních vod, eliminována pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena spolehlivost provozu čištění odpadních vod včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu.

Filosofie Circular Economy (Oběhové hospodářství) v oblasti odpadních vod pracuje s řadou výzev, z nichž jsou nejdůležitější: recyklace (přímá i nepřímá) vyčištěné odpadní vody, recyklace odpadní biomasy (kaly jako zdroj energie a hnojiva) získávání kritických materiálů (hlavně fosforu). Realizací Nové vodní linky se hl. město Praha významně připravilo na tyto výzvy – NVL je vybavena terciárním stupněm čištění (terciární srážení fosforu se separací v lamelových nádržích), pro účely opětovného využití je připraven na NVL speciální žlab odtoku pro budoucí dezinfekci UV zářením před vypouštěním vyčištěné vody.

NVL je tak schopna produkovat velmi kvalitní vyčištěnou vodu. Tyto technologie nabízejí možnost využití vyčištěné vody pro potřeby města pro závlahy, doplňování nádrží, technické účely apod. Současně v období sucha, a tudíž nízkých průtoků ve Vltavě, bude realizované řešení významně přispívat k nezhoršování kvality vody v toku při nízkých průtocích ve Vltavě.

Stavbu NVL lze považovat bezesporu za výjimečnou, a to dokládá i získaný Titul Stavba roku 2019, zejména z těchto hledisek:

 • Stavba byla realizovaná za dobu méně než 3 roky, v podmínkách mimořádně stísněného staveniště s logistickými problémy.
 • Šlo o kontrakt s pevnou cenou podle pravidel Yellow book of FIDIC.
 • Byly prováděné náročné štíhlé a vysoké železobetonové konstrukce.
 • Jsou zde instalována moderní technologická zařízení realizovaná v podzemních objektech stavby.
 • Velikost a tím náročná organizace stavby.
 • Náročná koordinace stavební a technologické části stavby.
 • Uvádění do provozu a vlastní zkušební provoz prováděný zhotovitelem.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Letecký pohled na Novou vodní linkuČerpadla vratného kalu v Dosazovacích nádržíchDosazovací nádrže se shrabovacím zařízenímNádrže Hrubého a mechanického předčištěníStředový kolektor s potrubím zpětného kaluPračky pískuNádrže Třetího stupně čištěníCelkový pohled na Novou vodní linkuTitul Stavba roku 2019

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (56x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...
190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze (48x)
Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny ko...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (42x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.