KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Štola v Táboře je zkolaudována

Štola v Táboře je zkolaudována

Publikováno: 30.11.2010, Aktualizováno: 1.12.2010 08:56
Rubrika: Kanalizace

Dnes byla slavnostně zakončena první část projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, a to Stavba I - Štola. Ta převádí část průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které až dosud přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké. Zároveň díky štole vznikl nový retenční prostor pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4 190 m3.

Stavba I – Štola zahrnovala několik stavebních objektů. První z nich, Štola 1, propojuje původní táborskou štolu v Údolní ulici se sběračem Jordán. Na štole jsou tři spadišťové objekty, a to SP1 v Třebízkého ulici, před nímž je napojena Štola 2. SP2, byl vybudován pro připojení kanalizačních stok z ulic Nerudova, 9. května, Bílkova a z Husova náměstí. Štolu 1 ukončil spadišťový objekt SP3 s lezným otvorem. Štola 2 je pokračováním štoly 1 Údolní ulicí pod úroveň křižovatky s Husovou ulicí, kde je ukončena spadišťovým objektem SP4 pro napojení kanalizace ulic Husova a Údolní.

Napojení Štoly 1 do původní štoly, která vede z ulice Údolní směrem k portálu u Lužnice, tvoří nový regulační objekt, který umožňuje regulaci průtoku, případně odstavení štoly či sběrače. Celá původní štola byla rekonstruována. Štoly 1 a 2 procházejí centrem města pod komunikacemi a domy, a to v hloubce až 25 m pod povrchem. Celková délka obou štol je 1052 m. Příčný profil štoly je 4-6 m2.

Aby mohla být ražba vůbec zahájena, bylo nutné podrobně zmapovat (pasportizovat) 103 objektů a 24 studní. Opětovně byly pasportizovány po dokončení stavby. Vytipované objekty byly zajištěny clonami z tryskové injektáže. Během celé realizace projektu probíhal také geotechnický monitoring, který sledoval změny způsobené stavbou na povrchu. Měření byla denně vyhodnocována a vedle geologů pracoval v týmu také statik. „Pro nás jako investora bylo nezbytnou podmínkou dokončení stavby, aby veškeré případné škody byly majitelům objektů buď nahrazeny, nebo zhotovitelem přímo opraveny,“ řekla dnes Ing. Hana Randová, jednatelka Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a dodala: „Pro Tábor bylo velkým úspěchem, že se nám po několika letech usilovné práce podařilo získat na realizaci tohoto projektu dotaci z Evropské unie.“

Před zahájením hloubkových prací byly také přeloženy některé inženýrské sítě, byla zřízena objízdná komunikace a obtoky kanalizací, které byly následně zrušeny. Z tohoto pohledu byla nejkomplikovanější situace na křižovatce ulic Husova a Údolní u SP4.

Ražba byla prováděna novou rakouskou metodou s rozpojováním a zajišťováním výrubu podle aktuálních geotechnických podmínek horninového prostředí. U těžko rozpojitelných hornin byly práce práce prováděny pomocí trhavin dle technologického postupu schváleného báňským úřadem, který rovněž dohlížel na bezpečnost a postup provádění prací. Ražbu oproti předpokladům projektové dokumentace značně komplikovaly časté výrony vod v blízkosti čelby důlního díla, které významně ovlivňovaly nestabilitu výrubu a tím i vznik častých nadvýlomů. Ty byly vyplňovány stříkaným betonem. Primární ostění bylo realizováno souběžně s ražbou. Pro úspěch stavby byla nezbytná naprostá přesnost při propojování jednotlivých úseků, což se zhotoviteli podařilo. „A to především přesným měřením, které prováděli zkušení důlní měřiči, a odchylky byly ještě před vlastní prorážkou korigovány měřením třetí nezávislou organizací,“ řekl Ing. Jan Jíška, vedoucí realizačního týmu zhotovitele.

Celkem bylo během výstavby vytěženo 8 743 m3 materiálu, do štol bylo umístěno 134 956 kg výztuže, 63 012 m2 kari sítí, 4 276 m3 železobetonu, 2 648 m těsnících prvků do betonu, 1 056 m3 stříkaného betonu a 2 200 m2 sanačních nátěrů. Těžba probíhala ze 3 těžních míst v hloubce 10 (SP3), 17 (SP1) a 7 metrů (u měřícího a regulačního objektu) průměrnou rychlostí 1 m za den. Na stavbě pracovalo celkem 60 dělníků a 10 techniků. Během ražby a prací na ostění štoly pracovali stavbaři v třísměnném nepřetržitém provozu. Celková cena Stavby I byla 321,059 mil. Kč, včetně DPH. 54% z této sumy bylo uhrazeno z Fondu soudržnosti Evropské unie. Smlouva o dílo byla se zhotovitelem podepsána 12. ledna 2009 a štola byla zkolaudována 29. listopadu 2010.

Druhá část projektu - Stavba II – Kanalizace dosud probíhá, z celkových 22 bylo dosud dokončeno 14 podprojektů. Kompletně bude tato část projektu dokončena v průběhu roku 2011. I nadále tak bude veřejnost informována o průběhu výstavby na www.dotacevst.cz. „Chtěl bych také poděkovat úvěrující bance Raiffeisenbank a.s., která nám na realizaci celého projektu poskytla úvěr ve výši 970 milionů korun se splatností 17 let," uvedl Ing. Milan Míka, ředitel VST s.r.o.

Základní informace o Stavbě I – Štole:

  • Název projektu: Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, Část I, Stavba I – Štola
  • Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
  • Projektant: Projekční sdružení Táborsko, jehož členy jsou AQUA PROCON, spol. s.r.o. (vedoucí partner Sdružení), Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. – autorizovaná projekční a inženýrská kancelář a PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
  • Zhotovitel díla: „Sdružení Táborsko I“, jehož členy jsou HOCHTIEF CZ a. s. (vedoucí člen sdružení) a Metrostav a.s.
  • Termín realizace: 12. leden 2009 – 28. listopad 2010
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (217x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (63x)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Průzkum a technická analýza stokových sítí (50x)
V současné době je v České republice celková délka kanalizační sítě přes 37.000 km a celková délka kanalizačních přípoje...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google