KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 4.4.2009 10:09
Rubrika: ČOV, Technologie

Vstupem ČR do EU se otevřely možnosti čerpání nemalých finančních prostředků z F ondů EU. Jsou „nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jež si stanovila cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů“. Fondy jsou rozděleny do tzv. Tematických operačních programů, které pokrývají vybrané oblasti pro rozdělení dotačních titulů dle překládaných projektů.

Jedním z osmi takových operačních programů je OP Životní prostředí, jenž je zaměřený „na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva, přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu“. V projektech patřících do Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byly zahrnuty mj. také projekty Čistá voda. V rámci těchto projektů realizovaných v kraji Vysočina a v J ihomoravském kraji se na realizaci intenzifikací několika čistíren odpadních vod podílela dodávkami stavebních hmot také společnost BASF Stavební hmoty Česká republika, která má dlouholeté zkušenosti se systémovým řešením sanace původních čistíren.

Základem úspěšné sanace původních technologických částí čistírny odpadních vod je precizní analýza stavu konstrukcí a podrobný stavební a technický průzkum. Tento postup vyžaduje mj. vypuštění nádrží a vyčištění konstrukcí, aby bylo možné provést:

 • vizuální prohlídku a kontrolu stavu konstrukce,
 • stanovení fyzikálně-mechanických vlastností původního betonu vhodně volenými zkušebními metodami,
 • zjištění rozsahu a stupně korozivního narušení betonu i výztuže,
 • definici míry karbonatace betonové konstrukce.

Výsledná analýza společně s posouzením předpokládaného budoucího zatížení konstrukce slouží k navržení vhodného řešení sanačních prací pro takový objekt a k definování vhodných sanačních materiálů. Např. u stavebních objektů čistíren odpadních vod, kanalizace, vodojemu nebývají obvykle nosné konstrukce staticky a dynamicky namáhány v takovém měřítku jako např. konstrukce chladicích věží nebo mostních objektů, proto se obvykle aplikují relativně mírnější kritéria na sanační materiály (přídržnost sanačního materiálu k podkladu), neboť v rámci původní výstavby byly nezřídka použity betony s nižší pevností. Jednou z choulostivých oblastí rozhodování je posouzení, zda použít sanační materiál přidáním na původní konstrukci nebo zda nahradit původní konstrukci systémem dodatečné výztuže či tzv. KARI sítí a stříkaným torkretem. Po důkladném očištění a přípravě podkladu (např. otryskáním vysokotlakým vodním paprskem) je nutné zjistit průměrnou hodnotu pevnosti podkladního betonu (minimálně 0,8 N/mm2) a rozsah karbonatace v této oblasti. Nejvíce namáhanou oblastí bývá pochopitelně oblast kolísající hladiny vody, kde dochází ke kontaminaci betonu sírany a CO2, zatímco části konstrukce trvale pod hladinou vody bývají zpravidla méně porušené, protože díky minimálnímu přístupu vzduchu probíhá proces karbonatace betonu výrazně pomaleji. Dojde-li tedy k rozhodnutí aplikovat sanační materiály přímo na původní nosnou konstrukci, je spolu s návrhem vhodného sanačního materiálu nebo systému materiálů nutné volit vhodnou technologii provedení sanačních prací.

Důkladně očištěný podklad pomáhá nejen při analýze rozsahu poškození konstrukce, přispívá také podstatnou měrou k úspěšné aplikaci sanačních materiálů. Proto se volí technologie přípravy podkladu jednak podle stavu konstrukce a jednak podle požadavků na kvalitu podkladního betonu (otryskání vysokotlakým vodním paprskem, mechanické rozrušení perkusními metodami nebo otryskání vhodným abrazivem). Neméně důležité je také očištění případně obnažené výztuže, aby byla zaručena kvalita očištění dle skandinávské normy na stupeň Sa 2,5. Kontrole kvality podkladu je třeba věnovat náležitou pozornost jednak proto,
aby bylo možné provést následnou vizuální kontrolu, případné akustické trasování či odtrhové zkoušky podkladu, ale také proto, aby byly splněny technologické požadavky následné aplikace sanačních materiálů.

Teprve po splnění výše uvedených předpokladů je možné provést aplikaci sanačních materiálů. Obvykle se aplikují antikorozní nátěry výztuže, hrubá reprofilační malta, jemná sanační malta a finálně pak ochranný nátěr konstrukce pro přímý styk konstrukce s odpadními vodami, eventuálně speciální stěrka nebo nátěr.

Systémové izolace a materiály pro dané konstrukce ČOV dle účelu:

IZOLACE stříkaná Conipur 804 PUR, odolnost v prostředí ČOV
IZOLACE stěrková - bitumenová PCI Pecimor F, DK, 1K,
PCI Bitupox
- nátěr, stěrky, detaily
- manžety, pásky
IZOLACE stěrková - nepružná PCI Dichtschlämme,
PCI Kanadicht
- atest na pitnou vodu
- atest na „kana“ vodu
IZOLACE stěrková - flexibilní MASTERSEAL 550FX,
MASTERSEAL 588,
PCI Seccoral 1K (2K)
- mosty, nádrže, bazény
- atest na „kana“ vodu
- proti radonu, pod K
Těsnění pásy PVC, pásy Hypalon MASTERFLEX 2000,
MASTERFLEX 2000 KAB,
MASTERFLEX 3000
- dilatace, pracovní spára
- lepení epox. lepidlem
Bobtnavé pásky a pasty MASTERFLEX 610, 612 - pracovní spáry, prostupy
Injektáže spár a trhlin MASTERFLEX 900,
MASTERFLEX 801,
MASTERFLEX Injekt 500
- spára trvale pod kontrolou (hadičky)
- trhliny, rubová injektáž
Těsnící hmoty - výrony PCI Polyfix 30 sek.,
PCI Polyfix 5 min.,
WPL
- aktivní výrony vody
Hydrofobizace MASTERSEAL 303 - ochrana proti srážkové vodě
Krystalizace MASTERSEAL 501 - těsnění betonu v ploše

BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., nabízí speciální systémové technologie a produkty na sanaci vysoce namáhaných konstrukcí často v agresivním prostředí. Systémové technologie a produkty byly odzkoušeny akreditovanými laboratořemi pro použití v příslušných podmínkách a prostředích. Z nabídky je možné zvolit celou řadu sanačních materiálů dle zatížení a typu konstrukcí. V nabídce jsou také materiály, které byly speciálně vyvinuty pro konstrukce zatížené sulfáty.

Kromě nabídky materiálů a technologií zajišťuje společnost také komplexní poradenství v oblasti stavebních technologií, návrhy sanací a také speciální projektové služby pro:

 1. návrhy betonových směsí a přísady pro výstavbu ČOV,
 2. řešení pracovních a dilatačních spár v rámci spodní stavby,
 3. izolace základů a spodní stavby objektů ČOV,
 4. sanace a injektáže trhlin a spár,
 5. speciální izolace stropů jímek a nádrží,
 6. obklady stok a technologických částí kanalizačními obklady a tvarovkami,
 7. úpravy vnitřních povrchů zásobníků, van a jímek:
  – cementové izolace a stěrky na betonové povrchy,
  – nátěrové systémy a izolace pro ocelové podklady,
 8. ochranné nátěry venkovních stěn jímek, van a technologie:
  ● speciální systémy pro cementové podklady,
  ● nátěry oceli
  – pod hladinou znečištěných vod,
  – ocelových nadvodních částí, česla apod.,
  – zábradlí, jeřáby, technologické celky.

Systémové řešení obkladů stok a technologických částí kanalizačními obklady a tvarovkami:

 1. speciální cementová malta na lepení obkladů a dlažeb v kanalizacích – PCI Kanalit,
 2. speciální cementová spárovací hmota pro kanalizace – PCI Kanafug,
 3. speciální těsnicí PUR tmely pro ČOV a kanalizace – PCI Escutan TF.

Systémová řešení sanace stávajících ČOV a přivaděčů pro železobetonové konstrukce:

 1. antikorozní nátěry na armovací ocel
  – na cement. bázi – Emaco Nanocrete AP,
  – na epoxid. bázi – Concresive 1002,
 2. hrubá reprofilační malta – Emaco S88C,
 3. jemná reprofilační malta – Emaco R305,
 4. speciální stříkaná malta – Emaco S20B,
 5. sanační malta na horizontální plochy – Emaco T450.

Systémová řešení povrchových úprav ČOV po sanaci konstrukce:

 1. cementová stěrková izolace pro ČOV – PCI Kanadicht,
 2. speciální izolace pro ČOV, pružná – Masterseal 588,
 3. epoxidehtový nátěr pro betonové i ocelové podklady pro ČOV – Stetecol,
 4. speciální krystalizační cementová hmota – Masterseal 501,
 5. organofunkční nátěrový inhibitor koroze na bázi silanů pro zastavení či zpomalení koroze výztužných prvků – Protectosil CIT,
 6. tmely do agresivního prostředí:
  – 2složkový PU – PCI Escutan TF,
  – 1složkový PU – Masterflex 474,
  – polysulfidový – Masterflex 700 VW (tuhý a tekutý).

Splnění technologických podmínek aplikace, dodržení správné vlhkosti podkladu a jeho teploty, správná aplikace materiálů, to jsou všechno zásadní předpoklady správné sanace bez ohledu na to, jakou konkrétní technologii investor zvolí. Neméně důležitým krokem je opatření konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních objektů po provedení sanačních prací ochranným nátěrem či stěrkou, které zabrání chemickému napadení sanovaných konstrukcí či je omezí.

Celému tomuto procesu od analýzy a přípravy sanačních prací přes volbu vhodné aplikační technologie, systému či materiálu a skrze vlastní aplikaci až po úspěšné ukončení sanačních prací se snaží pracovníci společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika být nablízku, aby mohli přispět radou či zkušeností. Se škálou materiálů jsou také schopni vyřešit i jiné speciální případy, jako jsou např. případné trhliny či praskliny v konstrukci (speciální injektážní gely či pryskyřice).

Pro ilustraci úspěšných aplikací sanačních systémů, hmot a materiálů v rámci projektů Čistá voda realizovaných v kraji Vysočina a v J ihomoravském kraji dokládáme fotografie z intenzifikací.

Výrobky, systémy a technická řešení BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., jsou denně konfrontovány s požadavky a přáními nejrůznějších uživatelů. Speciální produkty společnosti, které zlepšují, chrání nebo pomáhají udržovat svět, investice a majetek investorů, najdete v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách, v budovách různých typů a na podzemních nebo nadzemních stavebních konstrukcích. BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., se řídí heslem: „Výrobky a technologie BASF přinášejí prospěch každému – každý den a kdekoliv“.

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika soustavně vkládá velké investice do výzkumu nových materiálů a systémů a do dalšího vývoje systémů a materiálů stávajících. Přístup k zákazníkovi je založen na partnerství, kde požadavky zákazníka jsou pro společnost na prvním místě.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
ČOV Štoky – provzdušňovací nádrž, hrubá reprofilace, sanace pomocí Emaco S88CČOV Štoky – stejná nádrž po úspěšné sanaci materiály BASFČOV Lipník – dosazovací nádrž po sanaci materiály Emaco S88C s povrchovou stěrkou PCI KanadichtČOV Hustopeče – aktivační nádrž po otryskání původní konstrukce před započetím sanačních pracíČOV Borovina – dosazovací nádrž po otryskání vysokotlakým vodním paprskem připravená k dotěsnění otvorů po bednění a k započetí sanačních prací

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (113x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (78x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Úprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybkyÚprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybky (64x)
Na počátku roku 2009 byla zahájena rozsáhlá investice Ředitelství vodních cest, která má výrazně zlepšit podmínky plavby...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google